วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
spot_img
หน้าแรกข่าวเด่นวันนี้เอกสารหลักฐาน สำหรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ

เอกสารหลักฐาน สำหรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ


เอกสารหลักฐาน สำหรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ

เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ จึงขอนำเอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2566 จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น เรามาตรวจสอบไปพร้อมกันเลย

1. ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กําหนด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านต้องการสมัคร โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมัครคัดเลือกลงนามให้ความเห็นประกอบการสมัครท้ายใบสมัครคัดเลือก

2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้ศึกษาสําเร็จครบถ้วนตามหลักสูตรและ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ซึ่ง ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณวุฒิสําหรับข้าราชการครู ไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับภาษาไทย) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสําเนา

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภาที่มีข้อมูล ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออกและหมดอายุ ที่เป็นปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองของคุรุสภาที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิจารณาอนุมัติ ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

6. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

7. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

8. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ โดยออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

9. หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

10. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานการสอนจากผู้อํานวยการสถานศึกษาว่าได้ปฏิบัติงานจริง

11. หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่จ้าง กรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2556 หรือ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551) ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

12. หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่จ้าง กรณีจ้างจากเงินงบประมาณโดยให้ผู้รับรองระบุโครงการที่จ้างไว้ในหนังสือรับรอง ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

13. แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่การสอน ตามระเบียบและประกาศที่กําหนด ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ

14. ใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา กรณีคุณวุฒิของผู้สมัครที่นํามาใช้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอก ที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร (ให้ผู้สมัครดําเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสําเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของ ผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสําเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษา มีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนํามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชา ที่นํามานับหน่วยกิจต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร) เพื่อประโยชน์ และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

15. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) โดยผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน ให้นําฉบับจริงบรรจุใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ และลงนามปิดผนึกโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา ยื่นพร้อมใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 

16. ตารางสอนภาคเรียนปัจจุบันที่แสดงถึงภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งรับรองโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

17. คําสั่งหรือสัญญาจ้างหรือคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนที่แสดงว่าเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการมาแล้วจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันลงนามรับรองหรือผู้สั่งจ้างลงนามรับรอง แล้วแต่กรณี และสําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ได้รับไว้และนําเข้าระบบบัญชีของ สถานศึกษานั้นตามระยะเวลาที่จ้าง โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันลงนามรับรองมาเป็น หลักฐานการสมัครด้วย

18. แบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมิน ซึ่งได้รับการรับรองจาก ผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกหน้า ทุกฉบับ ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยจัดทําเป็นรูปเล่มเรียงตามหัวข้อการประเมินพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในแต่ละข้อ จํานวน 1 เล่ม

19. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

** อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ท่านสมัครสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2566 ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตารางปฏิทินกําหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2566

สพฐ.ซักซ้อมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

โพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!

- Advertisment -
Google search engine

ข่าวยอดนิยม

ความเห็นล่าสุด