ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖โดย คุณครูอมลวรรณ ไชยบำรุง

0
139

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖โดย คุณครูอมลวรรณ ไชยบำรุง

ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖โดย คุณครูอมลวรรณ ไชยบำรุง


รายละเอียด แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่1  เดือน ตุลาคม . พ.ศ 2565 ถึงวันที่ 30 .เดือน กันยายน.พ.ศ. 2566

ข้อมูลผู้รับการประเมิน

ชื่อ…..นางสาวอมลวรรณ  ไชยบำรุง……..นามสกุล…………ไชยบำรุง  ……..ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา…………โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี……… สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. …..2…… อัตราเงินเดือน 35,870 บาท

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ

          ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน)

                     1) ภาระงาน ¨ เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ¨ ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                     2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้    เกณฑ์ผ่าน ต้องได้ คะแนนจาก กรรมการ แต่ละคน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร     t มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้อง ถิ่น และสามาร แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้     t  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ    
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้     
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้     t มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ   1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้     t มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามาร แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้   1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้     t  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้   1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้     t มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้   1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน     t มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามาร แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี      
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน     t มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามาร แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้     
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
  2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา     t มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน     t มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา     t ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ     t ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน    
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง     t มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน    
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
  3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน     

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (40 คะแนน)

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)     
    พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ    
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)    
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)         พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้    
    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน)         พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง    
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………….. คะแนน

สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น

ของ นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง

                ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566    ของ นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มีผลการประเมินดังนี้

        จุดเด่น

           1  ด้านการจัดการเรียนรู้   ผู้ขอประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ตารางวิเคราะห์หลักสูตรคู่มือครู การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบรวมพลัง co-5steps โดยใช้กลยุทธ์ เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(InquiryMethod :5E)  การเรียนรู้แบบรวมพลัง co-5stpes   มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์หรือมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์  หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ การสร้างและพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 11 ชุด  ใบงาน ใบความรู้  CIA  เรื่อง  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์  ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น google site canva  live work sheet    และมีวีธีสอนรูปแบบการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการ การวิเคราะห์ผู้เรียน

           ด้านที่ 2  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

           ผู้ขอประเมินมีจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข การจัดการเรียนการสอน มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ ทักษะการทำงานส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศ นำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และจัดทำระบบข้อมูลและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

                ผู้ประเมิน จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID plan)  การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การถอดบทเรียนการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง LS PLC Co-5STEPS   เรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และเรื่อง การยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน  และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นหรือ เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาการเรียนรู้และประเมินผลอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาตนเอง การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียน นำความรู้ที่ได้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงาน ได้มีกลุ่มแฟนเพจเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ครูทั่วประเทศ กลุ่มวิทยฐานะใหม่ ว 21&PA ครูนะ อมลวรรณ ไชยบำรุง | Facebook

   จุดที่ควรพัฒนา

            1.ด้านการจัดการเรียนรู้                   

             ควรมีการปรับปรุงประยุกต์หลักสูตรรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาความต้องการของชุมชน เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นไปตามสมรรถนะของผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถแสวงหาความรู้และข้อมูลต่างได้ด้วยตนเอง  เปิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับผู้เรียน ส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เห็นความสำคัญพื้นฐานของชีวิต สามารถเรียนรู้ ด้านวิชการ ด้านทักษะชีวิต ด้านอาชีพ

             2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

           ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตของผู้เรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ บนพื้นฐานความพอเพียง ประกอบด้วยด้านความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง เพื่อป้องกันภัยทั้งใน โลกออนไลน์ และในสังคมปัจจุบัน  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆให้สามารถมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาผู้เรียน

            3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาและท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่องค์กรต่อไป

ความเห็น/ข้อสังเกต

         จากผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566      มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 โดยประเมินจาก ร่องรอยประเมินสภาพจริง การปฏิบัติตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านและ 15 ตัวชี้วัดเป็นที่น่าพอใจ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษาและผู้เรียน เห็นสมควรให้ผ่านการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ 2566  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ว9/2564

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1  เดือน ตุลาคม . พ.ศ 2565 ถึงวันที่ 30 .เดือน กันยายน.พ.ศ. 2566

ข้อมูลผู้รับการประเมิน

ชื่อ…..นางสาวอมลวรรณ  ไชยบำรุง……..นามสกุล…………ไชยบำรุง  ……..ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา…………โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี……… สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. …..2…… อัตราเงินเดือน 35,870 บาท

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ

          ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน)

                     1) ภาระงาน ¨ เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ¨ ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                     2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้    เกณฑ์ผ่าน ต้องได้ คะแนนจาก กรรมการ แต่ละคน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร     t มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้อง ถิ่น และสามาร แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้     t  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ      
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้     
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้     t มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ   1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้     t มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามาร แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้   1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้     t  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้   1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้     t มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้   1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน     t มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามาร แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี      
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน     t มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามาร แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้     
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
  2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา     t มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน     t มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา     t ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ     t ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน    
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง     t มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน    
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
  3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน     

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (40 คะแนน)

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt)ผลการประเมิน    หมายเหตุ
1 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวังมาก2 ปฏิบัติได้ ต่ำกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง3 ปฏิบัติได้ ตามระดับฯ ที่คาดหวัง4 ปฏิบัติได้ สูงกว่าระดับฯ ที่คาดหวัง
1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)     
    พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ    
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)    
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)         พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้    
    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน)         พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง    
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………….. คะแนน

                                                           (ลงชื่อ)………………………………………………… กรรมการผู้ประเมิน

                                                                  (…………………………………………………….)

                                                            ตำแหน่ง………………………………………………………….

                                                         วันที่………… เดือน……………………………….. พ.ศ. ………..

สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น

ของ นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง

                ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566    ของ นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มีผลการประเมินดังนี้

        จุดเด่น

           1  ด้านการจัดการเรียนรู้   ผู้ขอประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ตารางวิเคราะห์หลักสูตรคู่มือครู การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบรวมพลัง co-5steps โดยใช้กลยุทธ์ เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(InquiryMethod :5E)  การเรียนรู้แบบรวมพลัง co-5stpes   มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์หรือมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์  หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ การสร้างและพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 11 ชุด  ใบงาน ใบความรู้  CIA  เรื่อง  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์  ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น google site canva  live work sheet    และมีวีธีสอนรูปแบบการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการ การวิเคราะห์ผู้เรียน

           ด้านที่ 2  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

           ผู้ขอประเมินมีจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข การจัดการเรียนการสอน มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ ทักษะการทำงานส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศ นำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และจัดทำระบบข้อมูลและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

                ผู้ประเมิน จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID plan)  การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การถอดบทเรียนการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง LS PLC Co-5STEPS   เรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และเรื่อง การยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน  และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นหรือ เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาการเรียนรู้และประเมินผลอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาตนเอง การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียน นำความรู้ที่ได้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงาน ได้มีกลุ่มแฟนเพจเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ครูทั่วประเทศ กลุ่มวิทยฐานะใหม่ ว 21&PA ครูนะ อมลวรรณ ไชยบำรุง | Facebook

   จุดที่ควรพัฒนา

            1.ด้านการจัดการเรียนรู้                   

             ควรมีการปรับปรุงประยุกต์หลักสูตรรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาความต้องการของชุมชน เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นไปตามสมรรถนะของผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถแสวงหาความรู้และข้อมูลต่างได้ด้วยตนเอง  เปิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับผู้เรียน ส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เห็นความสำคัญพื้นฐานของชีวิต สามารถเรียนรู้ ด้านวิชการ ด้านทักษะชีวิต ด้านอาชีพ

             2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

           ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตของผู้เรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ บนพื้นฐานความพอเพียง ประกอบด้วยด้านความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง เพื่อป้องกันภัยทั้งใน โลกออนไลน์ และในสังคมปัจจุบัน  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆให้สามารถมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาผู้เรียน

            3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาและท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่องค์กรต่อไป

ความเห็น/ข้อสังเกต

         จากผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566      มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 โดยประเมินจาก ร่องรอยประเมินสภาพจริง การปฏิบัติตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านและ 15 ตัวชี้วัดเป็นที่น่าพอใจ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษาและผู้เรียน เห็นสมควรให้ผ่านการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ 2566  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ว9/2564

                                                   (ลงชื่อ)………………………………………………… กรรมการผู้ประเมิน

                                                       (…………………………………………………………)

                                                   ตำแหน่ง………………………………………………………….

                                                   วันที่……… เดือน………………………………….. พ.ศ. ……..

ตัวอย่างไฟล์ แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA2ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ


ท่านสามารถติดต่อเข้ากลุ่มครูต้นไผ่ดอทคอม-ข่าวการศึกษา เปิดสอบราชการทุกสังกัด เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/942020883812804

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ขอบคุณแหล่งที่มา : สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!