วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
spot_img
หน้าแรกข่าวเด่นวันนี้โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา วุฒิ ป.4 – ป.ตรี เงินเดือน 7,000 –...

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา วุฒิ ป.4 – ป.ตรี เงินเดือน 7,000 – 36,000 บาท สมัครถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา วุฒิ ป.4 – ป.ตรี เงินเดือน 7,000 – 36,000 บาท สมัครถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566

เรียบเรียงโดยครูต้นไผ่ดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนที่ได้รับ

1. ครูผู้ช่วย : สอนว่ายน้ำ (ชาย) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นเพศชาย และเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค.ศ.กำาหนด
3. จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา มหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา
ออกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิฯ ก่อนทำการมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่การสอน)
5. มีทักษะและจิตวิทยาในการสอนว่ายน้ำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
มีบุคลิกดี ใจเย็น และรักการสอน
6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ครูผู้ช่วย : สาขาวิชาดนตรี แขนงวิชาดนตรีสากล (เน้นการทำวงโยธวาทิต) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาดนตรี ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3. จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา มหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา
ออกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิฯ ก่อนทำการมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่การสอน)
5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
6. หากมีประสบการณ์ในการทำวงโยธวาทิต จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. ครูผู้ช่วย : ครู Co-teaching สอนรายวิชา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน อาทิ Microsoft word / Excel / Power Point
4. มีความตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถอุทิศตน เสียสละเพื่อส่วนรวม ในการทำงานได้
6. มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปีขึ้นไป หรือเคยปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนพิเศษที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ครูผู้ช่วย : สอนภาษาจีน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีประสบการณ์ทำงานที่ดี จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการขอใบรับรองสิทธิฯ ก่อนทำการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน)
4. มีสุขภาพแข็งแรงและบุคลิกภาพที่ดี
5. สามารถปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

5. พนักงานขับรถบัส 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นเพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่ประเภท 2 มีประสบการณ์ขับรถบัสมา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เคยมีประวัติ ถูกดำเนินคดีใดๆ สามารถตรวจสอบได้
5. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง บุคลิกภาพ-มนุษยสัมพันธ์ดี

6. พนักงานบริการ (นักการภารโรง) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 7,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุตั้งแต่ยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อม บำรุงเครื่องมือช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

7. ยามรักษาการณ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 8,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นเพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
3. ไม่เคยมีประวัติ ถูกดำเนินคดีใดๆ สามารถตรวจสอบได้
4. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานกะกลางคืนได้

8. ครูผู้ช่วย : สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชาวต่างชาติ) 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 35,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นชาวต่างชาติที่สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ดี
2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. หากมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ครูผู้ช่วย : สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 
36,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ต้องเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-59 ปี
– มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการสอน
– มีใบประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือมีใบอนุญาต ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์คุรุสภาหรือมีประสบการณ์สอน ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือหากได้รับการจ้างเหมาบริการแล้วต้องขอใบอนุญาต ปฏิบัติการสอน
– เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว
– มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษภาษาจาก สถาบันที่เชื่อถือ
– มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น CEER ในระดับ B2 ขึ้นไปหรือหากไม่ผ่านการทดสอบ โรงเรียน จะยกเลิกสัญญาจ้าง

10. นักวิเทศสัมพันธ์ (โครงการห้องเรียนพิเศษ IP) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีประสบการณ์ทำงานที่ดี
2. จบการศึกษาในวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขา
3. มีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
4. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5. สามารถปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

11. นักวิเทศสัมพันธ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีประสบการณ์ทำงานที่ดี
2. จบการศึกษาในวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขา
3. มีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
4. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5. สามารถปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สรรหา ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (ดูแผนที่) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดูประกาศ คลิกที่นี่!!

ติดตามข่าวบน Facebook กด Line เพื่อไม่พลาดข่าว !!! ได้ที่

ติดตามข่าวสาร และสื่อต่างๆ ได้ที่

ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

โพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!

- Advertisment -
Google search engine

ข่าวยอดนิยม

ความเห็นล่าสุด