ดาวน์โหลดฟรี คู่งานการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ โดย ครูคณิต

0
522

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ คู่งานการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม คู่งานการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ คู่งานการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

ดาวน์โหลดฟรี คู่งานการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ โดย ครูคณิต

คู่งานการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ โดย ครูคณิต


รายละเอียด คู่งานการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินใหม่

ตัวอย่าง

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน

……………………….

คำสั่งโรงเรียน…………….

ที่………/……………..

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันของโรงเรียน………………

………………………………………………………

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 และข้อ 35 แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง

ในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 แต่งตั้งให้………………..ตำแหน่ง……………………

โรงเรียน……………ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ในสมุดเงินสด     และสมุด

เงินฝากธนาคารของโรงเรียน……………………..ดังนี้

  1. ตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไว้

ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากการตรวจสอบปรากฏว่า

ถูกต้องแล้ว ก็ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

  • เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด    หรือบัญชี

เงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจ่ายในวันนั้น    หากการตรวจสอบปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้

ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อกำกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                   สั่ง  ณ  วันที่……………เดือน…………พ.ศ…………….

                                                (………………………………………)

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………

ตัวอย่าง

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

………………….

คำสั่งโรงเรียน…………………

ที่…………/…………..

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

………………………………….

          เพื่อให้การเก็บรักษาเงินของโรงเรียน……………..ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 53 ข้อ 54 ข้อ 56 และข้อ 57     แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ  พ.ศ.  2520    และหนังสือกระทรวงการคลัง

ที่ กค 0514/19746  ลงวันที่  16  เมษายน  2529  เรื่อง  การเก็บรักษาเงินของโรงเรียนประถมศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน…………..ให้มีหน้าที่ตรวจนับเงิน กับรายงานคงเหลือประจำวัน หากตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนมอบเงินให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็น

ผู้เก็บรักษา    ต่อหน้าคณะกรรมการ     พร้อมจัดทำ   “บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา”      ต่อกันไว้  ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน   หากปรากฏว่าเงินที่เก็บรักษาไม่ตรงตามจำนวนที่แสดงไว้ในรายงานคงเหลือประจำวัน        ให้คณะกรรมการบันทึกจำนวนเงินที่ขาดนั้นแล้ว

ลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนด้วย คณะกรรมการประกอบด้วย

          1…………                   ตำแหน่ง………….. ประธานกรรมการ

          2…………                   ตำแหน่ง………….. กรรมการ

          3…………                   ตำแหน่ง………….. กรรมการ

          ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             สั่ง  ณ  วันที่  …………..เดือน…………..พ.ศ……………

                                                          (……………………………)

                                                          ตำแหน่ง……………………

คำสั่งโรงเรียน……………………….

ที่………………/……………….

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ , หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยพัสดุ

…………………………………………………………………

                        เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หมวด  1  ข้อความทั่วไป  ส่วนที่  1  คำนิยาม  ข้อ  5  ว่าด้วยตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และหมวด  3  การควบคุม  และการจำหน่ายพัสดุ  ส่วนที่  2  การควบคุม  การเบิก

จ่ายพัสดุ  ข้อ  153  ว่าด้วยตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพัสดุ  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  22 / 2546  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2546 

จึงแต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ , หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยพัสดุ

ของโรงเรียน…………………………………..คือ

  1. นาย…………………….ตำแหน่ง……………………..เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
  2. นาย…………………… ตำแหน่ง……………………. เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
  3. นาย…………………… ตำแหน่ง……………………. เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพถูกต้องตาม

ระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่………เดือน……………….พ.ศ……………เป็นต้นไป

                             สั่ง  ณ  วันที่………….เดือน……………….พ.ศ…………..

                                                          (นาย…………………….)

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียน…………….

คำสั่งโรงเรียน……………………….

ที่………………/……………….

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน,หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

…………………………………………………………………

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ      พ.ศ. 2520  โดยอนุโลม  จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน ของโรงเรียน……………………………………………คือ

                   1.  ……………………………………………….

                   2.  …………………………………………………..

                   3.  ………………………………………………….

                   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่………………..เดือน…………………………พ.ศ………………..เป็นต้นไป

                             สั่ง  ณ  วันที่………….เดือน…………………………พ.ศ……………………….

                                                          (………………………………………………….)

                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียน………………………………………


เอกสารเป็นไฟล์ Word และ Excel แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : ครูคณิต 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!