แจกฟรี แผนการสอน เพื่อสอบสัมภาษณ์ วิชาสังคมศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย Pro Social

0
117

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ แผนการสอน เพื่อสอบสัมภาษณ์ วิชาสังคมศึกษา ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ แผนการสอน เพื่อสอบสัมภาษณ์ วิชาสังคมศึกษา ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ แผนการสอน เพื่อสอบสัมภาษณ์ วิชาสังคมศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

แจกฟรี แผนการสอน เพื่อสอบสัมภาษณ์ วิชาสังคมศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย Pro Social

แจกฟรี แผนการสอน เพื่อสอบสัมภาษณ์ วิชาสังคมศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย Pro Social


รายละเอียด แผนการสอน เพื่อสอบสัมภาษณ์ วิชาสังคมศึกษา

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล                         โรงเรียน

รายวิชา สังคมศึกษา                                         ระดับชั้น ป.5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย               เวลา 10 ชั่วโมง         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12     เรื่อง ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคม             เวลา 1 ชั่วโมง

  1. สาระสำคัญ

          ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างเส้นศูนย์สูตร กับเส้นทรอปิกออฟเคนเซอร์ ในเขตละติจูดต่ำ จัดอยู่ในประเทศเขตร้อน สามารถแบ่งภูมิภาคออกเป็น 6  ภาค ตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมร่วมทั้งสังคมที่แตกต่างกันตามภูมิภาค

2.    มาตรฐานและตัวชี้วัด

          สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

          มาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.1   เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

          ตัวชี้วัด    ป. 5/3              อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง

3.   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. สมรรถนะที่ 1 ความสามารถ ในการสื่อสาร
  2.  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง ด้วยการพูดและการเขียน
  3. พฤติกรรมบ่งชี้ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แผนผังความคิดลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคม ด้วยการพูดนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้สึก ทัศนะของตนเอง ผ่านแบบสะท้อนความคิดเรื่อง แนวกินถิ่น “อีสาน” วิถีชีวิตกับ “อาหาร” พื้นบ้านๆ
  4. สมรรถนะที่ 2 ความสามารถ ในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2.1 คิดพื้นฐาน

พฤติกรรมบ่งชี้ คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพที่พบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัวกับประเพณีท้องถิ่น สร้างเป็นองค์ความรู้ แผนผังความคิดลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคม

4.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย (นักเรียนมีความตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียน)     

          2. ใฝ่เรียนรู้ (นักเรียนสนใจฟังเนื้อหาความรู้จากที่ครูสอน)

          3. มุ่งมั่นในการทำงาน (นักเรียนมีความมุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย)

5.   เป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (เฉพาะแผนฯนี้)

         วิเคราะห์ และเขียนแผนผังความคิด ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยแต่ละภูมิภาคได้  ยอมรับและเคารพความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค

6.     จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

               -นักเรียนอธิบายลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยได้

           2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (S)

               -นักเรียนวิเคราะห์และเขียนแผนผังความคิด ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยแต่ละภูมิภาคได้  

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

               -นักเรียนยอมรับและเคารพความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค

7.  เนื้อหาสาระ

(ชั่วโมงที่ 1)

1.ขั้นเสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ครูแจกบัตรภาพจังหวัดให้นักเรียนแต่ละคน แบบสุ่ม และให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยนักเรียนที่ได้บัตรภาพจังหวัดที่อยู่ภูมิภาคเดียวกัน รวมกลุ่มกันเป็น ๑ กลุ่ม เพื่อแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม เช่น กลุ่มที่ ๑ (เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ น่าน) กลุ่มที่ ๒ (นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ ชุมพร)

3. ครูให้ผู้เรียนเล่นเกม Bingo Geography of Thailand โดยใช้คำถามในประเด็น ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อทบทวนและเสนอสิ่งเร้าให้ผู้เรียน ดังนี้

-ลมมรสุมที่ทำให้ภาคเหนืออากาศหนาวเย็นส่วนภาคใต้ฝนตกชุกฝั่งตะวันออกเกิดฝนตกชุก

-เทือกเขาที่ถือเป็นแกนกลางของคาบสมุทรภาคใต้

-แม่น้ำสายสำคัญของประเทศเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวภาคกลาง

-แม่น้ำสายเดียวแต่มีหลายชื่อ แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลสู่อ่าวไทยที่สมุทรสาคร

-ลมที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียนำพาชุ่มชื้นทำให้ฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทย

-ลักษณะเป็นป่าผลัดใบ ฝนตกไม่มากนัก มีฤดูแล้งยาวนานพบพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิด

4. ครูเฉลยคำตอบ และให้ผู้เรียนออกมาชี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในแผนที่กายภาพของประเทศไทย จากคำถามในเกม Bingo Geography of Thailand (แนวคำตอบ : ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เทือกเขานครศรีธรรมราช แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ป่าเบญจพรรณ)

5. ครูนำภาพประเพณีแห่นางแมว แข่งเรือยาว ลอยเรือชาวเล บวชป่า และส่งเคราะห์ทะเล ให้นักเรียนดู และร่วมสนทนาตอบคำถาม ดังนี้

          1. ภาพดังกล่าวคือภาพอะไร

          2. เราจะพบประเพณีดังกล่าวในภูมิภาคไหน

จากนั้นระบุคำถามสำคัญ ภาพทั้งหมดที่นักเรียนได้ดูไป ทำไมเราจึงพบประเพณีดังกล่าวตามภูมิภาคเหล่านั้น

2.ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์

          1. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย ให้นักเรียนแสวงหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเด็นคำถามข้างต้น

          2. โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันวิเคราะห์ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย ในใบแผนผังความคิด เรื่องลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย โดยกำหนดประเด็นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันศึกษาในหัวข้อ ดังนี้ 

                   กลุ่มที่ 1 ประเพณีแห่นางแมว

                   กลุ่มที่ 2 ประเพณีแข่งเรือยาว

                   กลุ่มที่ 3 ประเพณีลอยเรือชาวเล

                   กลุ่มที่ 4 ประเพณีบวชต้นไม้                 

3. ขั้นอภิปรายและสร้างความรู้

1. ครูให้นักเรียนสร้างความรู้ที่ได้จากแสวงหาและวิเคราะห์ เป็นแผนผังความคิดเรื่อง ลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย

4. ขั้นสื่อสารและสะท้อนความคิด

          1.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ แผนผังความคิด เรื่อง ลักษณะกายที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยหน้าชั้นเรียน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม โดยครูคอยเสริมความรู้และให้คำแนะนำ      

          2. เมื่อนำเสนอเสร็จครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ลักษณะกายที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย เล่มเกมจับคู่โยงเส้น ลักษณะทางกายภาพ กับอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย

5. ขั้นประยุกต์และตอบแทนสังคม

          1. ครูให้นักเรียนอ่านบทความ เรื่อง แนวกินถิ่น “อีสาน” วิถีชีวิตกับ “อาหาร” พื้นบ้านๆ แล้วทำแบบสะท้อนความคิด จากนั้นครูสุ่มให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดจากการที่ได้อ่านบทความ

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างถิ่นพร้อมกับมอบหมายงานให้นักเรียนหาแนวแนวทางการอนุรักษ์วิถีชีวิตและประเพณีให้คงอยู่ มาเล่านำเสนอเพื่อนๆในชั่วโมงต่อไป

8.    สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. บัตรภาพประเพณีแห่นางแมว ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยเรือชาวเล ประเพณีบวชต้นไม้ ประเพณีส่งเคราะห์ทะเล อาชีพปลูกพืชเมืองหนาว ลักษณะภูมิประเทศประเทศไทย

2. แผนที่กายภาพประเทศไทย

3. ใบความรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

4. เกมบิงโก

9.   วิธีการดำเนินกิจกรรม ตามแนวคิด Active Learning

(แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน : รูปแบบ Co-5 STEPs เป็นแนวการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้)

10.   การวัดและการประเมินผล

จุดประสงค์วิธีการวัดและประเมินผลเครื่องมือเกณฑ์
1.นักเรียนอธิบายลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยได้ (K)ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง ลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยชิ้นงานแผนผังความคิด เรื่องลักษณะกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไปจาก 10
2.นักเรียนวิเคราะห์และเขียนแผนผังความคิด ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยแต่ละภูมิภาคได้ (S)ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง ลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยชิ้นงานแผนผังความคิด เรื่องลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไปจาก 10  
3.นักเรียนยอมรับและเคารพความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมของประชากรแต่ละภูมิภาค(A)ตรวจแบบสะท้อนความคิด เรื่อง แนวกินถิ่น “อีสาน” วิถีชีวิตกับ “อาหาร” พื้นบ้านๆแบบสะท้อนความคิด เรื่อง แนวกินถิ่น “อีสาน” วิถีชีวิตกับ “อาหาร” พื้นบ้านๆระดับคุณภาพ  3  ผ่านเกณฑ์

11.   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

     ผลการจัดการเรียนการสอน

1. ความรู้ความเข้าใจ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ประเพณีของประเทศไทย

2. กระบวนการหรือทักษะ

นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เขียนแผนผังความคิดลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค นักเรียนใฝ่เรียนรู้สนใจฟังเนื้อหาความรู้จากที่ครูสอนอย่างตั้งใจ และกระตือรือร้นในการตอบคำถาม นักเรียนมีวินัยความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียน

    ปัญหาและอุปสรรค

          1. สมาชิกบางคนในกลุ่ม ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

          2. การพูดนำเสนอชิ้นงาน ของนักเรียนบางคนยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกในการพูด นำเสนอ

    แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

         1. ครูกำหนดบทบาทหน้าที่ ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรมให้ชัดเจน

         2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอชิ้นงาน หรือใบงาน ให้บ่อยครั้ง

ตัวอย่างไฟล์ แผนการสอน เพื่อสอบสัมภาษณ์ วิชาสังคมศึกษา


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : Pro Social

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!