ดาวน์โหลดฟรี รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 พร้อมหน้าปก โดย วิทยฐานะใหม่ ว21&paครูนะ อมลวรรณ ไชยบำรุง

0
1135

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 พร้อมหน้าปก ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ รายงานการอบรม ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 พร้อมหน้าปก ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

ดาวน์โหลดฟรี รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 พร้อมหน้าปก โดย วิทยฐานะใหม่ ว21&paครูนะ อมลวรรณ ไชยบำรุง

ดาวน์โหลดฟรี รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 พร้อมหน้าปก โดย วิทยฐานะใหม่ ว21&paครูนะ อมลวรรณ ไชยบำรุง


รายละเอียด รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต

        คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  5 ประการ คือ  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ  

            1.  ทักษะกระบวนการคิด  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถในการจำแนก เปรียบเทียบ  ให้เหตุผล มีวิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติ  ไม่ให้เกิดการการกระทำใดๆ เพื่อตนเอง  หรือผู้อื่นให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง  ไม่ซื่อสัตย์

            2.  มีวินัย  หมายถึง  นักเรียนมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลง  ข้อบังคับ  กติกา  ระเบียบ  กฎหมายของครอบครัว  โรงเรียน  สังคม  และยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเคารพสิทธิของผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน  สังคมประเทศชาติและสังคมโลก

            3.  ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  นักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและโลกทั้งทางกาย  วาจา  และใจ

           4.  อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  นักเรียนมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

           5.  จิตสาธารณะ  หมายถึง  นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม

(1) ชื่อหลักสูตร

     “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักเรียน

     (2.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     (2.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

     (2.3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

     (2.4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

     (2.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

     (2.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

     (2.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

     (2.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

     (2.9)ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต

(3) คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต

(4) ผลการเรียนรู้

    (4.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    (4.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

(4.3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

    (4.4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

    (4.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

    (4.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

    (4.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

    (4.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

    (4.9) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต

(5) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน

ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ

1) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต

3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ

4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวอย่างไฟล์ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต


รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

เอกสารเป็นไฟล์ Word และไฟล์ Power Point แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : วิทยฐานะใหม่ ว21&paครูนะ อมลวรรณ ไชยบำรุง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!