ดาวน์โหลด รายงานการศึกษา กระบวนการและผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

0
254

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ รายงานการศึกษา กระบวนการและผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ ตามบริบทของสถานศึกษา ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ รายงานการศึกษา กระบวนการและผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

ดาวน์โหลด รายงานการศึกษา กระบวนการและผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด รายงานการศึกษา กระบวนการและผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รายละเอียด รายงานการศึกษา กระบวนการและผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการวิจัยศึกษากระบวนการและผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษากระบวนการ ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ปัจจัย และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และข้อเสนอเชิงนโยบายต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ จำนวน 40 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ในบริบทที่หลากหลาย
โดยมีการสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที่มีความเชื่อมั่น ความเที่ยงในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การเก็บข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บัดนี้การดำเนินการทั้งสิ้นแล้วเสร็จลงแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการศึกษากระบวนการและผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและองค์ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสู่การปฏิบัติต่อไป

การวิจัยศึกษากระบวนการและผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม 2) เพื่อศึกษาปัจจัย ระบบสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคในการทำงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม และ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในด้านต่าง ๆ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้มี2 ลักษณะ
คือ 1) สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด เชียงใหม่ ระยอง ศรีสะเกษ กาญจนบุรีสตูล ปัตตานีและนราธิวาส จำนวน 35 แห่ง โดยจำแนกเป็นสถานศึกษาที่หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 14 แห่ง และเป็นสถานศึกษาที่หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 21 แห่ง และ 2) สถานศึกษาในพื้นที่ทั่วไปนอกพื้นที่นวัตกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา สงขลา บุรีรัมย์และกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
มี3 ลักษณะ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะเตรียมความพร้อมดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 ระยะการเก็บข้อมูลดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- มิถุนายน 2566 และระยะการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล จัดทำรายงานการวิจัย ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติบรรยายได้แก่ ร้อยละ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ตัวอย่างไฟล์ รายงานการศึกษา กระบวนการและผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ


เอกสารเป็นไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!