แบ่งปันไฟล์ ตัวอย่าง รายงานการใช้หลักสูตร แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดย เพจครูสายบัว

0
268

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ ตัวอย่าง รายงานการใช้หลักสูตร แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทาง ในการจัดทำรายงานการใช้หลักสูตร แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ ตัวอย่าง รายงานการใช้หลักสูตร แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

แบ่งปันไฟล์ ตัวอย่าง รายงานการใช้หลักสูตร แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดย เพจครูสายบัว

แบ่งปันไฟล์ ตัวอย่าง รายงานการใช้หลักสูตร แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดย เพจครูสายบัว


รายละเอียด รายงานการใช้หลักสูตร แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การศึกษามีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งในยุคศตวรรษที่ 21เป็นยุคของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี วัฒนธรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 19 และ 20 ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูลฯลฯ เป็นช่องทางของการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565 : 163)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการปรับปรุงเนื้อหาของหลายรายวิชา เช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ได้ยึดหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2549: 10, 20 – 21) ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ต้องเน้นความรู้สำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา(มาตรา 6,มาตรา 23, มาตรา 24) รายงานการศึกษาคุณภาพที่เป็นมาตรฐานของเด็กไทยที่สังคมต้องการ(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547: 11) มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนาตัวบ่งชี้ 2 ซื่อสัตย์สุจริต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสำหรับระดับอาชีวศึกษา) ตัวบ่งชี้ 3 มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ตัวบ่งชี้ 4 ประหยัด(ใช้สิ่งของและทรัพย์สินทั้งของตนเองและส่วนรวมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า)
จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทำให้ได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาที่เปลี่ยนไป และสอดแทรกทักษะต่าง ๆ ที่พึงมีในการเรียนรู้ตามการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้ทำการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและทันสมัยต่อไป

ตัวอย่างไฟล์ รายงานการใช้หลักสูตร แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : เพจครูสายบัว

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!