ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0
238

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทาง ในการใช้ เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รายละเอียด เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เด็กทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ มีสิทธิและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมายในสังคมไทย เด็กทุกคนจึงสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิแรกเกิดและเติบโต โดยได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีระดับสติปัญญา (IQ) อยู่ในระดับปกติเหมือนนักเรียน
ทั่วไป แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กว่าความสามารถที่แท้จริง เนื่องจากความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological Processes) ซึ่งเป็นความบกพร่องในกระบวนการด้านการเห็น (Visual Processing Disabilities) ความบกพร่องในกระบวนการด้านการได้ยิน (Auditory Processing Disabilities) ความบกพร่องในกระบวนการจัดลำดับ (Sequential Processing Disabilities) ความบกพร่องในกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual Processing Disabilities) และความบกพร่องในกระบวนการด้านการใช้ความเร็วในการเคลื่อนไหวและทำ กิจกรรม (Processing Speed Disabilities) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้คือ ความเข้าใจภาษา การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคำ และคณิตศาสตร์แสดงออกให้เห็นโดยมีปัญหาการอ่านไม่ได้พูดไม่ได้ใจความ อ่านจับใจความไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นตัว เขียนไม่ตรงเส้นบรรทัดเขียนตามคำบอกไม่ได้ สะกดคำไม่ได้ ไม่เข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังมีปัญหาอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่
1. ขาดความเชื่อมั่นและการยอมรับตนเอง (Self Esteem) ซึ่งแสดงออกโดย ไม่พยายามทำสิ่งใหม่ กลัวความล้มเหลว ขี้อาย เก็บตัว โกรธ ก้าวร้าว เบื่อการอ่าน เบื่อการเรียน
2. สับสนกับบทบาทและการแสดงออกทางสังคม (Social Confusion) ไม่เข้าใจปฏิกิริยาของผู้อื่น ทำให้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น แสดงออกมากเกินไป(Overreact) ประเมินเรื่องเกินจริง หุนหันพลันแล่น โต้ตอบช้าเกินไป เป็นต้น
3. มีความยุ่งยากในการสื่อสาร (Communication) สื่อสารไม่ได้ จึงหลีกเลี่ยงการพูดคุย หรือแสดงออกอย่างก้าวร้าวแทนการพูดดีๆ ไม่อยากมีเพื่อนเพราะกลัวถูกล้อเลียนทำให้ดูไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น
4. มีปัญหาด้านสมาธิ(Attention) ทำให้ไม่อยู่นิ่ง หรือทำกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ทำงานไม่เสร็จตามกำหนด เป็นต้น

ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้ ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือ โดยการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มพบปัญหา เพื่อลดข้อจำกัดในการเรียนรู้และเป็นการส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาอย่างมีทิศทางและดำ เนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ครู พ่อแม่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งควรมีการประเมินความสามารถพื้นฐานโดยละเอียดและนำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์รวมทั้งกำหนดจุดประสงค์ในการพัฒนาอย่างชัดเจน มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
สำหรับการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นมีเป้าหมายในการพัฒนา คือ
1. เพื่อลดข้อจำกัดในการเรียนรู้ของนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนยอมรับตนเองและประสบผลสำ เร็จในการดำเนินชีวิต
3. เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และสามารถทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศ

แนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีแนวทาง ดังนี้

  1. การประเมินความสามารถพื้นฐาน ครูผู้สอนสามารถประเมินโดยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การทดสอบอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การวัดระดับสติปัญญา (IQ Test) การวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) การทดสอบอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียน การใช้แบบสำรวจปัญหาทางการเรียน ศึกษาจากแบบบันทึก ประวัติการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง การทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาทางการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคำ และคณิตศาสตร์และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ หาแนวทางช่วยเหลือ
  2. การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและลดข้อจำกัดจากปัญหาที่มีอยู่ ครูผู้สอนสามารถสังเกตและวิเคราะห์ลีลาการเรียนรู้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีความถนัดหรือมีลีลาในการเรียนรู้แบบใด เช่น การใช้ตาในการมอง การฟัง การใช้การสัมผัสหรือลงมือทำ ชอบการเรียนรู้คนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่ม เป็นต้นซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นได้
  3. การวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งมีความบกพร่องในการรับรู้ทางจิตวิทยา ประกอบด้วย ความบกพร่องในการรับรู้ทางการได้ยิน การเห็น การประสานสัมพันธ์ของตากับการรับรู้ของกล้ามเนื้อ ความจำ และการจัดระเบียบในการเรียนรู้

ตัวอย่างไฟล์ เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้


เอกสารเป็นไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!