เผยแพร่ผลงานวิชาการ รูปแบบการนำเสนองานการจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง สร้างคนมีวินัย ผ่านการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ “โดยใช้นวัตกรรมแผ่นป้ายเชื่อมโยงคุณธรรม” ตามหลักโมเดล PATTP ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย คุณครูไกทอง มุดผากิตติเดช

0
167

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก ครูต้นไผ่ดอทคอม ทุกท่านครับ วันนี้พบกับ ครูต้นไผ่ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ รูปแบบการนำเสนองานการจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง สร้างคนมีวินัย ผ่านการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ “โดยใช้นวัตกรรมแผ่นป้ายเชื่อมโยงคุณธรรม” ตามหลักโมเดล PATTP ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ รูปแบบการนำเสนองานการจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง สร้างคนมีวินัย ผ่านการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ “โดยใช้นวัตกรรมแผ่นป้ายเชื่อมโยงคุณธรรม” ตามหลักโมเดล PATTP ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ รูปแบบการนำเสนองานการจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง สร้างคนมีวินัย ผ่านการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ “โดยใช้นวัตกรรมแผ่นป้ายเชื่อมโยงคุณธรรม” ตามหลักโมเดล PATTP ตามรายละเอียดดังนี้ ครับ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รูปแบบการนำเสนองานการจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง สร้างคนมีวินัย ผ่านการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ “โดยใช้นวัตกรรมแผ่นป้ายเชื่อมโยงคุณธรรม” ตามหลักโมเดล PATTP ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย คุณครูไกทอง มุดผากิตติเดช

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รูปแบบการนำเสนองานการจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง สร้างคนมีวินัย ผ่านการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ “โดยใช้นวัตกรรมแผ่นป้ายเชื่อมโยงคุณธรรม” ตามหลักโมเดล PATTP ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย คุณครูไกทอง มุดผากิตติเดช


รายละเอียด รูปแบบการนำเสนองานการจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

รายละเอียดการนำเสนอผลงานนวัตกรรม

  ๑. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ

          ๑.๑ เหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จัดทำผลงานนวัตกรรม

          ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีการหลั่งไหลเข้ามาของวัตถุนิยม สู่สังคมไทยมากขึ้น ผู้คนเริ่มหลงใหลในวัตถุนิยมและความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต โดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายแก่งแย่งแข่งขันกัน เพราะขาดคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่องของความมีวินัย ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาหรือการฝึกฝนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ทั้งอยู่ในโรงเรียนและในสังคม อันเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความดีงามด้านอื่นๆ เพื่อขจัดการขาดความมีระเบียบ วินัย ความมักง่าย ความเอารัดเอาเปรียบกัน การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่มีจิตสาธารณะและสามารถนำพาสังคมคืนสู่ความเป็นปกติสุขอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ในยุคปัจจุบัน ที่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น ทั้งในทางที่ดี และทางที่ไม่ดี แต่ยังขาดทักษะในการคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ถูกต้องมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในการเรียน การดำเนินชีวิตในสังคม

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากเนื้อหาต่างๆ ที่ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังมีหน้าที่โดยตรงในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีระเบียบวินัย อันเป็นรากเหง้าของชีวิต แต่จาการจัดการเรียนการสอนพบว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวัตถุนิยม รวมทั้งการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้นักเรียนมองข้ามและไม่สนใจในสิ่งที่อยู่รอบตัว ขาดความตระหนังรู้ความมีวินัยต่อตนเอง

          จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำนวัตกรรมจึงได้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และปลูกฝั่งคุณธรรมความมีวินัย ความรับผิดชอบ โดยมีคุณธรรมอัตลักษณ์ในด้านความมีวินัย  มีพฤติกรรมเชิงบวก คือมีความรู้ในเรื่องคุณธรรมความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตลอดจนการมีจริยธรรมในเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณธรรมความมีวินัยให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ตามคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ในเรื่องการมีวินัย และเพื่อให้เกิดสมรรถนะเกิดขึ้นกับผู้เรียน   ทั้งสมรรถนะในด้านการสื่อสาร สมรรถนะในด้านการคิด สมรรถนะในด้านการแก้ปัญหา สมรรถนะในการใช้ทักษะชีวิต และสมรรถนะในด้านการใช้เทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรม “สร้างคนมีวินัย ผ่านการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ โดยใช้นวัตกรรมแผ่นป้ายเชื่อมโยงคุณธรรม ตามหลักโมเดล PATTP”  เป็นเครื่องมือในการแก้ไขการขาดคุณธรรมของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ คน

          ๑.๒ แนวคิดหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึงแนวคิดหลักการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ที่นำมาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมได้

          ในการจัดทำนวัตกรรมครั้งนี้ได้มีการใช้แนวคิดในการจัดทำนวัตกรรม ๔ แนวคิดได้แก่ ๑. แนวคิดตามมงคลชีวิต ๓๘ ประการ  ในข้อที่ ๙ “การมีวินัยที่ดี” มีวินัยเป็นมงคลเพราะวินัยเป็นตัวกำหนดให้เกิดความสามัคคี ความมีระเบียบ สร้างความเข้มแข็งในการเรียนการทำกิจกรรม การทำกิจการงานต่างๆ ทำให้สังคมมีระเบียบวินัยที่ดีดำในการดำรงอยู่  ๒. แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกฝั่งคุณธรรมอัตลักษณ์ เชิงจริยธรรม ในเรื่องของการมีวินัย ตามคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ๓. แนวคิดด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเนื้อหาคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการกลุ่มคิดระดมสมอง การใช้นวัตกรรมผ่านป้ายเชื่อมโยงคุณธรรม และการต่อยอดการเรียนรู้ผ่านการปฏฺบัติจริงเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดสมรรถะกับผู้เรียน  ๔. แนวคิดบูรณาการสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ปัญหาในการเรียน ปัญหาในโรงเรียน และปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญาร่วมกันนำไปสู่การปฏฺบัติจริง

จากแนวคิดทั้ง ๔ แนวคิดที่กล่าวมา ผู้จัดทำนวัตกรรมจึงนำมามาสร้างผังกระบวนการของการใช้ นวัตกรรมผ่านรูปแบบโมเดล PATTP นวัตกรรม “สร้างคนมีวินัย ผ่านการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ตามหลักโมเดล PATTP”

ตัวอย่างไฟล์ รูปแบบการนำเสนองานการจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ขอบคุณแหล่งที่มา : คุณครูไกทอง มุดผากิตติเดช

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!