วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
spot_img
หน้าแรกสำหรับครูอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจทุกท่าน อบรมออนไลน์ ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​ ผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2566 โดย สถาบันพระปกเกล้า

อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจทุกท่าน อบรมออนไลน์ ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​ ผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2566 โดย สถาบันพระปกเกล้า

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านครับ วันนี้ ครูต้นไผ่ดอทคอม ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจทุกท่าน อบรมออนไลน์ ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​ ผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2566 โดย สถาบันพระปกเกล้า

อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจทุกท่าน อบรมออนไลน์ ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​ ผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2566 โดย สถาบันพระปกเกล้า

อบรมออนไลน์ ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​ ผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2566

คำชี้แจง ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​ ผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2566

ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​

สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการแห่งชาติ ที่ดำเนินรอยตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดสันติสุขสถาพรแก่ปวงชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้า คือ เผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตย โดยสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล และสันติวิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในภาพรวม ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่สถาบันพระปกเกล้าได้ให้ความสำคัญตลอดมา

หลักสูตร

สถาบันพระปกเกล้า พร้อมเปิดการศึกษาอบรมในโครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รวม 7 หลักสูตร

หลักการและเหตุผล
หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรือที่เรียกว่า “อำนาจอธิปไตย” นั้นเป็นของประชาชนทุกคนร่วมกัน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “อำนาจของประชาชน” นั้น จำเป็นต้องเข้าใจถึงความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตย” ในเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงพิจารณาต่อไปว่าอำนาจการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะสำคัญอย่างไร และเนื่องจากว่า “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีลักษณะโครงสร้างและกระบวนการใช้อำนาจที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายทั่วไปและลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาจะช่วยให้เห็นภาพของรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทยได้ชัดเจนขึ้น

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไปสู่สาธารณชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้อยู่ในแวดวงสำคัญต่าง ๆ ของสังคมไทย ที่สนใจและอยากมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อทำความเข้าในลักษณะการศึกษาเปรียบเทียบ ทั้งในแง่ของโครงสร้าง เนื้อหา และบริบทของแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้

  1. บทนำสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  1. พื้นฐานประชาธิปไตย

หัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท และลักษณะทั่วไปของประชาธิปไตย ที่อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน โครงสร้างและหลักการสำคัญโดยทั่วไปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับสากลและประเทศไทย

  1. สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง

หัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีความเข้าใจถึงการใช้อำนาจของประชาชน เนื่องจากระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น แม้อำนาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชน แต่การใช้อำนาจของประชาชนอาจเป็นการใช้โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนก็ได้ หัวข้อนี้จึงเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วม และการให้ประชาชนมีความรู้และตื่นตัวกับศักยภาพของตนเองในฐานะพลเมืองในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  1. สถานะ บทบาท พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศไทยภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติเรื่องพระราชสถานะและพระราชอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนในบริบทไทยที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน

พื่อให้สามารถทำความเข้าใจ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครอง และสามารถใช้อำนาจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ

เพื่อสามารถประเมินความรู้ ความสามารถเบื้องต้น ในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หมายเหตุ

1. ระบบเต็มหรือจำกัดจำนวนต่อวัน แนะนำให้ทำช่วงเช้า
2. ใส่อีเมล์ผิดต้องใช้ gmail เท่านั้น
3. คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4. ต้องใช้เวลาในการตอบกลับอีเมล์ อาจนานถึง 1วัน
5. อาจอยู่ในเมล์ขยะ
6. บางเพจจำกัด gmail และให้ทำได้เพียงครั้งเดียว
7. บางเกียรติบัตรไม่ส่งทางอีเมล์ต้องดาวโหลดจากเว็บไซต์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​ ผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2566

ลิงก์สำหรับเข้าอบรมออนไลน์


เชิญเข้าร่วมกลุ่มอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี คลิกที่นี่

เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงผู้ช่วยกระจายข่าว มิใช่ผู้จัดอบรมแต่อย่างใด

เข้าร่วมกลุ่มอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร คลิกที่นี่


ติดตามข่าวสาร และสื่อต่างๆ ได้ที่


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ขอบคุณแหล่งที่มา : สถาบันพระปกเกล้า


ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ


ติดตามโพสต์ล่าสุด

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
โพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!

- Advertisment -
Google search engine

ข่าวยอดนิยม

ความเห็นล่าสุด