กรมธนารักษ์  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  1 -19 กรกฎาคม 2567

0
23

ประกาศ กรมธนารักษ์  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  1 -19 กรกฎาคม 2567

เรียบเรียงโดย : ครูต้นไผ่ดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก :กรมธนารักษ์

ประกาศ กรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงา

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
7. สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
10. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ
12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
13. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

8. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาโยธา หรือ
2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง

9. ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาโยธา หรือ
2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
4. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

10. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือ
2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
4.. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
5. สาขาวิชาเครื่องกล

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

12. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

13. ตำแหน่งผู้ช่วยชางทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ่นไป (ม.3 ขึ่นไป)

14. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป (ป.5 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย (ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ปิดรับสมัคร)

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร:
สถานที่รับสมัคร : รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อ้างอิง :::

Tag : เปิดสอบงานราชการ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.krutonpai.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!